Privacyverklaring

Privacyverklaring

Praktijk Margareta Langström-Daems
KNSM-laan 459, 1019 LG Amsterdam
Website: www.langstrom.nl
e-mail: m.langstrom@ziggo.nl
Mobiele telefoon: 06-51354948
KvKnummer: 33284199

Algemeen

Bij de praktijk Margareta Langström-Daems staat jouw privacy hoog op de prioriteitenlijst. Het is namelijk een belangrijk onderdeel van de vertrouwensbasis tussen therapeut en cliënt. Natuurlijk ben ik gehouden aan het beroepsgeheim maar dat is niet voldoende. Ik houd mij tevens aan de regels die voortvloeien uit de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt. De AVG maakt deel uit van de nieuwe Europese privacywet General Data Protection Regulation (GDPR). Naast de AVG ben ik gebonden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ).
Ook bij het bezoeken van mijn website worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens ik verwerk, hoe lang ik ze bewaar en wat ik doe om ze te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

Welke algemene persoonsgegevens verzamel ik als je cliënt bent?

• Voor- en achternaam.
• Geslacht.
• Geboortedatum.
• Adresgegevens.
• E-mailadres.
• Telefoonnummer.
• Betalingsgegevens.

Op welke grondslagen van de AVG is dit gebaseerd?

Margareta Langström-Daems heeft het recht om persoonsgegevens te verwerken op basis van 4 van de 6 grondslagen van de AVG zoals deze vermeld staan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

• Toestemming van de betrokken persoon.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, te weten:
– Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
– Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ).
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang   is dat het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten van Margareta Langström-Daems, zonder deze persoonsgegevens kan ik de opdracht die jij mij hebt gegeven niet uitvoeren.
Welke bijzondere persoonsgegevens kan ik verzamelen?

• Huidige gezinssamenstelling.
• Gezinssamenstelling ouderlijk huis.
• Medicatie en overige medische gegevens en diagnoses die van belang zijn voor de behandeling.
• Gegevens over lichamelijke en psychische klachten.
• Gegevens van emotionele aard.
• Gegevens over levenservaringen.
• Gegevens over religie, ras, seksuele geaardheid.
• Geluidsopnames van de sessies.
• Contactpersoon: naam en telefoonnummer.
• Huisarts: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
• Psychiater: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
• Overige behandelaars: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd(en).

Welk recht heb ik om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen?

Margareta Langström-Daems heeft het recht om persoonsgegevens te verwerken op basis van 4 van de 10 uitzonderingen van de AVG zoals deze vermeld staan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

• De betrokken persoon heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.

Wat is het doel van het verzamelen van (bijzondere) persoonsgegevens?

• Dienstverlening door Margareta Langström-Daems.
• Contact opnemen naar aanleiding van een verzoek daartoe via e-mail of telefonisch.
• Beoordeling van de geschiktheid van regressietherapie (inclusief mogelijke reïncarnatietherapie) voor jouw klachten of dat ik je moet doorverwijzen naar een andere behandelaar.
• Nakoming van een overeenkomst met jou.
• Facturen verzenden.
• Verzending promotiematerialen.
• Contact opnemen met je huisarts of contactpersoon in geval van calamiteiten.
• Klachtenbehandelaars in staat te stellen om je te helpen indien je een klacht hebt.
• Vordering van nakoming van een overeenkomst.
• Uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst.
• Voldoen aan de wettelijke eisen van de WGBO en de WKKGZ.

Wat gebeurt er als je geen toestemming geeft voor het verwerken van persoonsgegevens?

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens vraag ik om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.
Wanneer je geen toestemming geeft tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens kan ik mijn dienstverlening niet uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Margareta Langström-Daems neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder inbreng van een persoon.

Bewaartermijnen

Margareta Langström-Daems bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijks is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om aan de wet tevoldoen. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Indien je cliënt bent:

  • Facturen: 7 jaar conform Belastingwet.
  • Overige gegevens: 15 jaar conform WGBO.

Cookies

Margareta Langström-Daems is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookie- gebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of die de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van sociale media waaronder YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook en dergelijke. Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies op mijn website mijn cookieverklaring:
https://docs.wixstatic.com/ugd/27a171_2a185b8ea2284f7 bbcc50b63e581c619.pdf

Statistieken

Margareta Langström-Daems verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Delen met derden

Bijzondere persoonsgegevens deel ik uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming met bijvoorbeeld een andere behandelaar.
Margareta Langström-Daems verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Margareta Langström-Daems neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De maatregelen die ik heb genomen zijn:

• Toegangsbeveiliging van computer en telefoons.
• Door VeraCrypt versleutelde bestanden van persoonsgegevens op de computer.
• Bijzondere persoonsgegevens verzend ik niet meer via e-mail.
• Virusscanner en firewall.
• Datalekmanagement.
• Verwerkersovereenkomsten met derden die jouw gegevens kunnen inzien.

Aan welke gedragscodes ben ik gebonden?

• Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim volgens de WGBO.
• Ik ben gebonden aan gedragscodes volgens de beroepsverenigingen NVRT.

Jouw rechten
• Recht op inzage van de persoonsgegevens die ik verzamel.
• Recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens.
• Recht op wissen van je gegevens.
• Recht op beperking van verwerking.
• Recht om toestemming te allen tijde in te trekken.

Wil je gebruik maken van je rechten of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar de contactgegevens op pagina 1 van deze privacyverklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de manier waarop ik jouw gegevens verwerk of heb verwerkt, neem dan eerst contact met mij op via de contactgegevens die vermeld staan op pagina 1 van deze privacyverklaring. Mochten wij er samen niet uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Margareta Langström-Daems heeft het recht en de plicht om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Inhoudelijke wijzigingen zal ik altijd proactief vermelden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven